Усі статті номера
8
серпень 2019року
працюємо з нормативними актами
порядок переведення учнів

Оновлений Порядок переведення учнів до наступного класу: акценти для завуча

Наприкінці червня у новій редакції затвердили Порядок переведення учнів (вихованців) до наступного класу (далі — Порядок переведення). Ознайомтеся з нормативним актом за п’ять хвилин

Підстава для переведення: результати підсумкового оцінювання

Учнів* закладу загальної середньої освіти** переводять до наступного класу на підставі результатів підсумкового — семестрового та річного — оцінювання та/або державної підсумкової атестації (ДПА) для учнів четвертих і дев’ятих класів. Переведення слід схвалити рішенням педагогічної ради закладу загальної середньої освіти. Його упродовж п’яти робочих днів з дати прийняття слід оприлюднити на інформаційному стенді.

Учня першого або другого класу можуть не перевести до наступного класу та залишити для повторного здобуття загальної середньої освіти у тому самому класі, якщо один з батьків чи інших законних представників письмово звернувся до закладу загальної середньої освіти щодо цього питання. Залишати учня для повторного здобуття загальної середньої освіти можна не більше одного разу впродовж здобуття початкової освіти.

Річне оцінювання здійснюють за результатами семестрового оцінювання, яке проводять у межах часу, визначеного навчальним планом закладу загальної середньої освіти. Річне оцінювання здійснюють не пізніше 6 робочих днів після завершення II семестру. Під час річного оцінювання результати ДПА не враховують.

У разі вибуття учня із закладу загальної середньої освіти (виїзд за кордон тощо), проводити семестрове та річне оцінювання можна достроково, зокрема в екстернатній формі (п. 2 Порядку переведення).

* Тут і далі йдеться про учнів і вихованців закладу загальної середньої освіти.
** Крім учнів перших та других класів.

Документи: свідоцтво досягнень чи табель навчальних досягнень

Під час переведення до наступного класу або вибуття із закладу загальної середньої освіти учням видають свідоцтво досягнень або табель навчальних досягнень.

Учні, яких зарахували до першого класу в 2018 році та наступних роках, отримують свідоцтво досягнень. Його видають одному з батьків чи іншому законному представникові учня не пізніше 1 липня, а копію зберігають в особовій справі учня.

Учні, яких зарахували до першого класу до 2018 року, отримують табелі навчальних досягнень, у яких відображені результати їх підсумкового оцінювання (п. 3 Порядку переведення).

Результат річного оцінювання — початковий рівень навчальних досягнень: варіанти дій

Учнів 3–8 класів, які за результатами річного оцінювання з української мови, математики, алгебри чи геометрії мають початковий рівень навчальних досягнень, тобто 1, 2, 3 бали, та учні класів із навчанням мовами корінних народів чи національних меншин — також з мови навчання, можуть:

 • перевести до наступного класу, аби вони продовжили здобувати загальну середню освіту за індивідуальним навчальним планом з предметів, за якими виявили початковий рівень результатів навчання;
 • залишити для повторного здобуття загальної середньої освіти у тому самому класі цього закладу. Однак залишати учня для повторного здобуття початкової чи базової середньої можна не більше одного разу.

Підстава — рішення педагогічної ради закладу загальної середньої освіти та одного з батьків або інших законних представників (п. 4 Порядку переведення).

Учні завершили здобувати базову середню освіту: варіанти дій

Учнів 9 класів, які завершили здобувати базову середню освіту, можуть перевести:

 • до 10 класу без поглибленого вивчення окремих предметів цього самого закладу загальної середньої освіти за власною заявою учня, якщо він повнолітній, чи заявою одного з батьків, інших законних представників;
 • до 10 класу з поглибленим вивченням окремих предметів цього самого закладу загальної середньої освіти за результатами конкурсу (якщо його проводять). Умови зарахування за конкурсом визначені у пунктах 3–16 глави 4 розділу II Порядку зарахування, відрахування та переведення учнів до державних та комунальних закладів освіти для здобуття повної загальної середньої освіти (наказ МОН від 16.04.2018 № 367).

Якщо учня за результатами конкурсу не переводять до 10 класу з поглибленим вивченням окремих предметів, його можуть перевести до 10 класу без поглибленого вивчення окремих предметів або він має змогу випуститися із закладу та продовжити здобувати загальну середню освіту в інших закладах системи загальної середньої освіти.

Учні 9 класів, які завершили здобувати базову середню освіту та переводяться до наступного класу чи випускаються із закладу, отримують свідоцтва про базову середню освіту. Учні, які за результатами річного оцінювання з усіх предметів, які вони вивчали у 9 класі, мають 10, 11 та 12 балів, отримують свідоцтва про базову середню освіту з відзнакою (п. 5 Порядку переведення).

Учні не мають результатів річного оцінювання та ДПА

Учні 4 та 9 класів, які не мають результатів річного оцінювання з будь-яких предметів та/або ДПА, проходять річне оцінювання в закладі загальної середньої освіти, у якому продовжують здобувати загальну середню освіту, та/або ДПА у порядку, визначеному Порядком проведення державної підсумкової атестації (наказ МОН від 07.12.2018 № 1369).

У такому разі річне оцінювання здійснюють протягом навчального року згідно з графіком та завданнями, які погодила педагогічна рада та затвердив наказом керівник закладу. У разі, якщо учень продовжує здобувати загальну середню освіту в закладі, який не забезпечує здобуття базової середньої освіти, для отримання документа про відповідний рівень освіти він проходять річне оцінювання у вечірній або екстернатній формі (п. 6 Порядку переведення).

Учні не відвідували заклад освіти

Учнів, які не мають результатів річного оцінювання та/або ДПА, бо не відвідували заклад освіти більше шести останніх місяців навчального року поспіль, визнають такими, що вибули із закладу загальної середньої освіти за умови, якщо немає жодних відомостей про їхнє місце проживання чи місцеперебування. Таких учнів до наступного класу не переводять згідно з рішенням педагогічної ради закладу, яке оформлюють відповідним наказом керівника. Якщо рішення про вибуття стосується учня із числа сиріт, погодити його має відповідна служба у справах дітей.

Особова справа та результати оцінювання в попередні роки навчальних досягнень учнів, які вибули, зберігають у закладі загальної середньої освіти відповідно до законодавства.

Інформацію щодо визнання учня таким, що вибув із закладу, упродовж одного робочого дня з дати прийняття відповідного рішення педагогічною радою слід надіслати:

 • за місцем проживання учня, одного з його батьків, інших законних представників;
 • до структурного підрозділу (посадової особи), відповідального(ї) за створення та постійне оновлення реєстру даних про дітей шкільного віку (Порядок ведення обліку дітей дошкільного, шкільного віку та учнів, затверджений постановою КМУ від 13.09.2017 № 684).

Поновитися у закладі освіти відповідно до наказу його керівника учень може на підставі своєї письмової заяви, якщо він досягнув повноліття, або заяви одного з його батьків, інших законних представників (п. 7 Порядку переведення).

Учні 11 (12) класів не мають результатів річного оцінювання та ДПА

Учні 11 (12) класів, які не мають результатів річного оцінювання з будь-яких предметів та (або) ДПА, можуть продовжити здобувати загальну середню освіту за екстернатною формою (п. 8 Порядку переведення).

Звернення батьків до закладу освіти за результатами переведення

Учні, які досягнули повноліття, батьки учнів або інші законні представники можуть подати звернення до закладу загальної середньої освіти, аби:

 • оскаржити рішення педагогічної ради закладу щодо переведення до наступного класу, вибуття або випуску;
 • розв’язати питання, пов’язані з корегуванням результатів річного оцінювання.

Аби розглянути звернення, створюють комісію. Порядок її діяльності, чисельність і персональний склад затверджує керівник закладу загальної середньої освіти (п. 9 Порядку переведення).

Рішення комісії для розгляду звернень

За результатами розгляду звернень комісія може прийняти рішення про надання рекомендацій щодо:

 • скасування, зміни, прийняття нового або залишення рішення педагогічної ради, що оскаржується, без змін;
 • корегування результатів річного оцінювання учня.

Результати розгляду звернення та рекомендації оформлюють протоколом засідання комісії.

Відповідно до рекомендацій комісії корегують результати річного оцінювання шляхом повторного семестрового оцінювання (одного або двох семестрів). Повторне семестрове оцінювання проводять відповідно до:

 • письмових завдань, які мають охоплювати зміст усіх тем, вивчених протягом відповідного семестру;
 • графіка, затвердженого керівником закладу загальної середньої освіти.

Результати корегування результатів річного оцінювання оформлюють відповідним наказом керівника закладу загальної середньої освіти (п. 9 Порядку переведення).

Відповідно до наказу МОН «Про затвердження Порядку переведення учнів (вихованців) закладу загальної середньої освіти до наступного класу» від 14.07.2015 № 762 (у редакції наказу МОН від 08.05.2019 № 621).