Усі статті номера
8
серпень 2019року
допомагаємо завучу-початківцю
інваріантний і варіативний складники

Інваріантний і варіативний складники: що говорять нормативно-правові акти

Пригадайте основні нормативні нюанси щодо інваріантного та варіативного складників навчального плану

Державний стандарт початкової загальної освіти

Базовий навчальний план має інваріантний і варіативний складники.

Інваріантний складник обов’язковий для всіх закладів загальної середньої освіти незалежно від їх підпорядкування і форми власності. Виключати з інваріантного складника будь-яку освітню галузь не можна, оскільки це порушує цілісність початкової і наступність з базовою загальною середньою освітою.

Інваріантний складник базового навчального плану для спеціальних закладів (класів) передбачає корекційно-розвиткову роботу. Її напрями та зміст визначають з урахуванням особливостей психофізичного розвитку дітей з особливими освітніми потребами. Кожна освітня галузь передбачає обов’язкову корекційно-розвиткову роботу.

Варіативний складник заклад загальної середньої освіти розподіляє самостійно. При цьому враховує:

  • особливості організації освітнього процесу;
  • індивідуальні освітні потреби здобувачів освіти.

Варіативний складник слід відобразити в освітній програмі закладу освіти.

Заклади загальної середньої освіти з навчанням мовами корінних народів та національних меншин додатково можуть використовувати години варіативного складника базового навчального плану, аби реалізувати мовно-літературну освітню галузь.

Аби забезпечити варіативність змісту початкової освіти запроваджують резервний час в освітній програмі закладу загальної середньої освіти. Це дає змогу додатково задовольняти освітні потреби здобувачів освіти, вирівнювати їх досягнення, розвивати наскрізні уміння (Державний стандарт початкової загальної освіти, затверджений постановою КМУ від 21.02.2018 № 87).

Державний стандарт базової та повної загальної середньої освіти

Варіативну складову Базового навчального плану загальноосвітній заклад формує з урахуванням особливостей регіону та індивідуальних освітніх запитів учнів. Змога учнів обирати курси за вибором залежно від власних пізнавальних здібностей та варіативність методик організації навчання забезпечують особистісно зорієнтований, компетентнісний і діяльнісний підходи. У старшій школі, де навчання є профільним, обов’язковий для вивчення зміст освітніх галузей реалізують через окремі навчальні предмети й курси за вибором, які можуть запроваджувати за рахунок годин варіативної складової.

Реалізація як інваріантної, так і варіативної складових, які в обов’язковому порядку фінансуються з бюджету, забезпечує повноцінність базової середньої освіти (Державний стандарт базової та повної загальної середньої освіти, затверджений постановою КМУ від 23.11.2011 № 1392).

Типові освітні програми закладів загальної середньої освіти

У Типових освітніх програмах встановлено, що заклад освіти самостійно визначає варіативну складову навчального плану. При цьому бере до уваги і відображає в навчальних планах:

  • особливості організації освітнього процесу ;
  • індивідуальні освітні потреби учнів;
  • особливості регіону;
  • рівень навчально-методичного та кадрового забезпечення закладу освіти.

Варіативну складову навчальних планів використовують на:

  • підсилення предметів інваріантної складової;
  • запровадження факультативів, курсів за вибором, що розширюють обрану закладом освіти спеціалізацію, чи світоглядного спрямування;
  • індивідуальні заняття та консультації.

Державні санітарні правила і норми

Про інваріантну і варіативну складову ДСанПіН «говорить» у частині гранично допустимого навантаження на учнів. Так, відповідно до цього документа воно включає сумарну кількість годин інваріантної і варіативної складової навчального плану (Державні санітарні правила і норми влаштування, утримання загальноосвітніх навчальних закладів та організації навчально-виховного процесу, затверджені постановою Головного державного санітарного лікаря України від 14.08.2001 № 63).

Звертаємо увагу на те, що нині триває громадське обговорення на реєстрації у Державній регуляторній службі проекту Санітарного регламенту для закладів загальної середньої освіти. Він визначає норми до територія обслуговування закладів, вимоги до будівель та приміщень, систему забезпечення життєдіяльності, освітнього процесу, харчування тощо.

Підготувала Олена Святенко, начальник відділу профільної та спеціалізованої освіти управління роботи із закладами загальної середньої та дошкільної освіти департаменту інституційного аудиту Державної служби якості освіти України.