Усі статті номера
8
серпень 2019року
допомагаємо завучу-початківцю
початкова школа в 2019/2020 навчальному році

Рекомендації щодо викладання навчальних предметів у початковій школі: ключові акценти

МОН оприлюднило методичні рекомендації про викладання навчальних предметів у закладах загальної середньої освіти у 2019/2020 навчальному році. Ознайомтеся з основними вимогами для початкової школи

Нормативно-правові акти

Організація освітньої діяльності у 1–4-х класах закладів загальної середньої освіти у 2019/2020 навчальному році здійснюється відповідно до:

Усі заклади загальної середньої освіти незалежно від підпорядкування, типів і форм власності зобов’язані виконувати вимоги зазначених державних стандартів.

Освітня програма

Освітня програма закладу загальної середньої освіти — основний документ, який забезпечує досягнення учнями результатів навчання, що визначені відповідним Державним стандартом загальної середньої освіти (ст. 33 Закону «Про освіту», ст. 15 Закону «Про загальну середню освіту»).

Освітня програма закладу освіти, який здійснює свою діяльність на різних рівнях освіти, може бути наскрізною (з 1-го по 11/12-ті класи) або для певного рівня освіти. Документ схвалює педагогічна рада закладу освіти та затверджує його керівник.

Основа для розроблення освітньої програми — стандарт освіти відповідного рівня. Освітню програму закладу освіти затверджує Державний орган якості освіти України за результатами експертизи на відповідність Державному стандарту освіти.

Освітні програми розробляють заклади освіти, наукові установи, інші суб’єкти освітньої діяльності й затверджують їх відповідно до Закону «Про освіту» та спеціальних законів.

Освітні програми повинні передбачати освітні компоненти для вільного вибору здобувачів освіти.

Заклади освіти можуть використовувати типові або інші освітні програми.

З урахуванням поетапного переходу закладів освіти на здійснення діяльності за новим Державним стандартом у 2019/2020 навчальному році освітню програму закладу освіти можуть розробляти на основі:

Навчальний план

У навчальному плані освітньої програми закладу освіти конкретизований розподіл годин інваріантного, якщо інтегрований курс викладають два педагогічні працівники, та варіативного складників.

Якщо варіативні години використовують на вивчення курсу за вибором до переліку навчальних програм, який є складником освітньої програми, то додають програму цього курсу.

Програма курсу за вибором повинна мати відповідний гриф і входити до переліку навчальних програм, підручників і навчально-методичних посібників, рекомендованих МОН для використання у початкових класах закладів загальної середньої освіти.

Години варіативного складника навчальних планів можна використовувати на вивчення окремих предметів інваріантного складника, упровадження курсів за вибором, проведення індивідуальних консультацій і групових занять. Під час розподілу варіативного складника навчального плану слід враховувати, що гранично допустиме навантаження вираховують на одного учня без урахування уроків фізичної культури.

Загальний обсяг навчального навантаження слід визначати у навчальному плані, а очікувані результати навчання здобувачів освіти — окреслювати в навчальних програмах предметів/інтегрованих курсів, що є складниками освітньої програми.

В освітній програмі закладу освіти, яка складена на основі типової освітньої програми чи іншої освітньої програми, що може бути впроваджена відповідно до чинних нормативних документів, навчальні програми предметів/інтегрованих курсів подані у вигляді переліку.

Організація освітнього процесу

Заклад загальної середньої освіти встановлює структуру навчального року (за чвертями, півріччями, семестрами), тривалість навчального тижня, дня, занять, відпочинку між ними, інші форми організації освітнього процесу в межах часу, передбаченого освітньою програмою.

Організація освітнього процесу має забезпечувати учням безпечні та нешкідливі умови здобуття освіти та не повинна призводити до їх перевантаження.

Заклад загальної середньої освіти визначає режим роботи на основі відповідних нормативно-правових актів.

Рекомендуємо навчальний день у 1–2-х класах розпочинати ранковими зустрічами, щоб створити психологічно комфортну атмосферу в класному колективі та формувати в учнів мотивацію до навчальної діяльності. На початку навчального дня бажано відводити 15–25 хв на ранкову зустріч, що регламентована під час планування розкладу дзвінків для 1–2-х класів. Решту часу навчального дня слід розподіляти між уроками та перервами відповідно до навчального плану.

Навчальний день не має перевищувати час, визначений за кількістю академічних годин і передбачений навчальним планом закладу загальної середньої освіти, і тривалістю перерв між уроками. Розклад дзвінків гнучкий для кожного класу. Учителі корегують його відповідно до особливостей учнів класу та дидактичної доцільності запланованої на день навчальної діяльності.

Тривалість уроків у закладах освіти:

  • у 1-х класах — 35 хв;
  • у 2–4-х — 40 хв.

Заклад освіти може обрати інші, крім уроку, форми організації освітнього процесу.

Тривалість канікул у закладах загальної середньої освіти протягом навчального року не може бути меншою 30 календарних днів.

Навчальне забезпечення освітнього процесу

Новий Державний стандарт початкової освіти регламентує свободу педагогічних спільнот у виборі шляхів навчання, виховання і розвитку школярів, відкриває можливість вибору та створення власного навчального забезпечення освітнього процесу. Чинні вимоги до його якості доповнюють показниками, що відповідають пріоритетам нового Державного стандарту і передбачають: реалізацію ідеї інтеграції; дослідницький підхід до формування умінь; конструювання знань, а не їх відтворення; організацію пошуку інформації з різних джерел; розвиток критичного мислення, творчості тощо.

  • У 1–4-х класах закладів загальної середньої освіти пропонуємо працювати за підручниками, які за результатами конкурсного відбору отримали гриф «Рекомендовано для використання в закладах загальної середньої освіти» і надруковані за кошти державного бюджету.
Необов’язково використовувати навчальні посібники, зошити з друкованою основою, що доповнюють зміст підручників, утворюють разом з ними навчальні комплекти. Це допустимо в освітньому процесі лише за умови дидактичної доцільності навчальних видань, щоб реалізувати нові підходи в роботі з учнями, дотримуватися вимог щодо уникнення перевантаження учнів та добровільної згоди усіх батьків учнів класу на фінансове забезпечення.

Відповідальність за реалізацію державної політики у сфері освіти та забезпечення якості освіти на відповідній території покладена на органи місцевого самоврядування відповідно до статті 66 Закону «Про освіту».

Пам’ятка розроблена відповідно до листа МОН «Щодо методичних рекомендацій про викладання навчальних предметів у закладах загальної середньої освіти у 2019/2020 навчальному році» від 01.07.2019 № 1/11-5966.